Rakennusten ja kattojen tarkastukset

Dronella rakennusvalvontaa ja tarkastuksia

Dronejen käyttö työmailla yleistyy. Dronet auttavat rakennus- ja tehdasprojektien valvonnassa asiakasta, projektipäällikköä ja urakoitsijoita näkemään selvemmin hankkeen yleistilanteen ja sen eteneekö projekti suunnitellusti.

Dronet soveltuvat hyvin avuksi asiantuntijoiden silmämääräisiin tarkastuksiin. Dronella voidaan saavuttaa kustannussäästöjä erityisesti kohteissa, joiden tarkastukset vaatisivat erikoisapuvälineitä, nostureita tai rakenteisiin kiinnitettäviä tarkastussiltoja. Lisäksi drone auttaa kohteen dokumentoinnissa ja raportoinnissa.

Rakennusprojektin valvontaa

Suomessa ollaan vasta heräämässä dronekäyttöön rakennusprojektien valvonnassa, monissa maissa tämä on jo arkipäivää. Drone mahdollistaa ammattimaisen rakennusvalvonnan, raportoinnin ja tarvittavan dokumentoinnin, josta hyötyvät sekä asiakas että urakoitsija.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on oltava hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen. Rakennustyö on tehtävä siten, että se täyttää rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset.

Dronen käyttöä rakennushankkeen valvonnassa voidaan perustella seuraavasti:

 • rakennushankkeen suunnittelumateriaalin kerääminen, asemointi, pinta-ala ja massalaskemat
 • rakennusluvan mukaisen kuvamateriaalin laadinta, ympäristövaikutusten arviointi ja havainnointi
 • hankkeen aikatauluseuranta, edetäänkö tehdyn suunnitelman mukaan, ollaanko aikataulussa
 • rakentamiseen liittyvien riippuvuuksien esittäminen, missä järjestyksessä on toimittava
 • hankkeen yleistilanteen esittäminen, missä vaiheessa ollaan ja mitä on saatu aikaiseksi
 • rakennuskohteen dokumentointi ja säännöllinen tilanneraportointi
 • työmaan mallinnus ja havainnekuvat työmaajärjestelyiden suunnitteluun

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Ilmakuvaus auttaa tarkastusasiakirjan laadinnassa. Kuvauksen avulla voidaan seurata sovittujen rakennus- ja työvaiheiden seurannassa ja dokumentoinnissa. Rakennusluvassa tai aloituskokouksessa sovittujen rakennusvaiheiden vastuuhenkilöiden sekä työvaiheita tarkastaneiden on varmennettava tekemänsä tarkastukset rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Rakennustyön tarkastusasiakirjaan tehtävät merkinnät muodostavat koko rakennustyön kulun kuvauksen rakennustyön aloittamisen edellytysten toteamisesta loppukatselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle loppukatselmuspöytäkirjan liitteeksi luovutettavaan tarkastusasiakirjan yhteenvetoon.

Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa siitä, että sellaiselle rakennukselle, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn tai rakennusta varten tarvittavan rakennuspaikan tai tontin tekniseen hoitoon tai kunnossapitoon, laaditaan käyttö- ja huolto-ohje. Dronella on mahdollista laatia tarvittavat kuvamateriaalit ohjeiden perustaksi ja havainnollistamiseksi. Käyttö- ja huolto-ohje on laadittava myös rakennuksen korjaus- ja muutostyössä tai käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä silloin, kun toimenpide edellyttää rakennuslupaa.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomioon, että rakennustyön suorituksen loppukatselmusta ei voida toimittaa, mikäli rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, jos sellainen on laadittava, ei ole riittävässä laajuudessa valmis ja toimitettavissa rakennuksen omistajalle.

Kattojen kuntotarkastukset ilmasta

Dronen käyttö vesikaton kuntotarkastuksessa on perusteltua sen nopeuden ja tarkkuuden vuoksi. Ilmakuvaus vastaa katolla tehtävää silmämääräistä tarkastusta ja sillä pystytään kartoittamaan pieniä omakotitalojen tai suuria teollisuushallien ja tehdasrakennusten kattoja. Saadun kuvamateriaalin avulla voidaan tehdä päätökset tarvittavista jatkotoimista ja kuvat voidaan liittää tarvittaessa mukaan korjauksen tarjouspyyntö- tai urakkamateriaaleihin.

Tehdasympäristössä katon ja katteen tarkastus voi olla osa ennakoivaa kunnossapitotyötä ja omakotiasumisessa katon tarkastus on merkki hyvästä omistajasta, joka haluaa varmistaa talonsa hyvinvoinnin.

Ilmakuvaus täydentää erinomaisella tavalla silmämääräistä asiantuntijan tekemää tarkastusta. Dronen kuvat voivat myös toimia asiantuntijan ennakkomateriaalina ennen paikan päällä tapahtuvaa tarkastusta. Dronetarkastuksessa syntyy samalla katon kuntotarkastuksessa tarvittavat kuva- ja videomateriaalit tehdyille havainnoille.

Dronen käyttö vesikaton tarkastuksessa on perusteltua seuraavissa tapauksissa:

 • katon on havaittu vuotavan ja halutaan tarkistaa ongelman laajuus tai estää lisäyllätyksien syntyminen ennen korjaustoimenpiteiden aloitusta
 • halutaan varmistaa läpivientien tiiviys ja pienentää näin vuotojen riskiä säännöllisellä tarkkailulla
 • on havaittu, että pintamateriaali hilseilee tai tiilet ovat osittain lohkeilleet ja tarvitaan lisätietoa ongelman laajuudesta korjausta varten
 • katto on niin laaja, korkealla tai niin jyrkkä, että tarkastusta on vaikea suorittaa ilman erikoisvälineitä ja tukia
 • katto on käyttöikänsä päässä ja tarvitaan tarkempia kuvia muodosta ja mittoja katon koosta tarjous- ja urakkapyyntöä varten

Vesikaton kunto- ja terveystarkastus käsittää paljon muutakin kuin katolta käsin tapahtuvan tarkastelun, siksi dronen käyttö tarkastuksessa on vain osaratkaisu, jonka lisäksi tarvitaan asiantuntijaa selvittämään katon pintamateriaalin alapuoliset osuudet. Vesikaton kuntotarkastukseen kuuluu rakenteiden ja yläpohjan tarkastus, havaituista vaurioista ja riskeistä raportointi, sekä suositusten laadinta tehtyjen havaintojen perusteella. Teemme yhteistyötä eri kattourakoitsijoiden kanssa, joilta tarvittavat asiantuntijat on saatavissa.

TOTEUTUSTAPA

Tehtävä voi olla kertaluonteinen tarkastus tai tietyksi ajaksi sovittu, jaksotettu valvonta- ja raportointitoimeksianto. Tarkastukset ovat usein osa asiakkaan kuntotarkastusta, kunnossapitotyötä tai rakennusprojektin hallintaa. Valvonta ja tarkastukset suunnitellaan aina yhteistyössä omistajan, toimeksiantajan ja urakoitsijan kanssa ja toteutetaan sovittuna aikana, sovitulla tavalla säätila huomioon ottaen.

Kertaluonteisissa tarkastuksissa asiakkaalle toimitetaan ennakkoon sovittu materiaali (kuvat/videot) ja raportti kohteen yleistilasta ja tehdyistä havainnoista. Tämän raportin perusteella asiakkaalla on mahdollisuus käynnistää tarvittavat jatkotoimet tilanteen vaatimalla tavalla.

Jaksotetussa valvontatoimeksiannossa kuvataan sovittu kohde ja siinä tapahtuvat muutokset asiakkaalle esimerkiksi viikon tai kuukauden välein. Raportti pitää sisällään havainnekuvat/videon ja yhteenvedon edistymisestä sekä työmaan yleistilanteesta. Raportointi voidaan liittää osaksi aikatauluseurantaa ja materiaali toimitetaan asiakkaalle sähköisesti tai esitellään kaikille osapuolille projektikokouksessa. Dronekaluston käyttö valvonnassa selkeyttää tilannekuvan syntymistä mukana oleville osapuolille.

Tarkastukset toteutetaan aina tilaajan, urakoitsijan tai omistajan ohjeiden mukaisesti, noudattaen dronelle ja lentotyölle asetettuja vaatimuksia, sekä tehtävää varten laadittua turvallisuussuunnitelmaa noudattaen.

HINNOITTELU

Hinnoittelumme on kohde- ja/tai rakennekohtainen yksikköhinnoittelu, sen jälkeen kun asiakkaan kanssa on sovittu tarkastuksen kohde, tavoitteet, aikataulu ja toteutustapa.

Ole yhteydessä

Sovitaan miten ja millä periaatteilla voimme auttaa ja toimia yhdessä! Käytä alla olevia linkkejä niin olemme yhteydessä sinuun mahdollisimman nopeasti yhteistyön käynnistämiseksi.