Sähkö- ja kaasulinjojen tarkastukset

Ilmakuvausten käyttö tarkastuksissa yleistyy

Dronejen käyttö ennen varsinaisen sähkölinjatarkastuksen suoritusta tai sen yhteydessä on yleistynyt. Ajatuksena on tarkastuksen nopeuttaminen ja toimenpiteiden kohdistaminen tarkempaa tarkastusta edellyttäviin ja epäselviin kohteisiin.

Esimerkiksi sähkölinjan tarkastuksessa tai vikakohteen paikannuksessa tiedon saaminen ilmakuvauksen avulla on täsmällisempää ja nopeampaa kuin mihin ihmissilmin pystytään. Lisäksi drone liikkuu luonnossa nopeammin kuin ihminen ja näkee ylhäällä olevat kohteet helpommin ja tarkemmin.

Sähkölinjojen tarkastukset pohjautuvat sähkölaitteiston haltijan velvollisuuksiin, jotka on kuvattu sähköturvallisuuslaissa (410/1996), sähköturvallisuusasetuksessa (498/1996) ja Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (KTMp 516/1996 ja KTMp 517/1996).

Tarkastuksien tavoitteena on pitää verkot ja linjat henkilöille ja ympäristölle turvallisena, parantaa ja ylläpitää käyttövarmuutta, ennaltaehkäistä häiriöiden syntymistä sekä ylläpitää verkoihin ja linjoihin liittyvää dokumentointia.

Tarkastuksesta saatujen tietojen perusteella verkkojen ja linjojen haltija tekee tarvittavat investointi- ja kunnossapitopäätökset.

Sähköverkon tarkastukset

Sähköverkkoa tarkastetaan helikopteri- ja/tai dronekuvauksin. Menetelmää käytetään lisääntyvissä määrin pylväsverkkojen ja pylväs muuntamoiden tarkastuksissa – tässä on todettu selkeä ajan ja rahan säästö.

Tyypilliset tarkastuskohteet ovat luokkien 1 (<1000V), 2 (>1000V, rakennukset ja sähköverkot) ja 3 (räjähdysvaaralliset tilat tai sairaalat) sähkölaitteistojen määräaikaistarkastukset. Tarkastuskohteita ovat pylväät, erottimet, muuntajat ja jakokaappien ympäristöt, joista selvitetään ympäristön muodostamat riskit, kunto ja korjaustarpeet, jotka kirjataan tarkastuspöytäkirjaan.

Keskeiset käyttökohteet ovat 0,4kV ja 20kV sähkölaitteet, sähköverkko, erottimet, muuntajat ja jakokaapit. Lisäksi kyllästettyjen pylväiden (90% suola- ja 10% kreosootti) lahotarkastukset.

Puupylväiden tarkastuksen lisäksi tarkastetaan ympäristön raivaustarve. Tällainen voi olla johtokadun alustan raivaus ja/tai puun poisto johtokadulta tai ulkopuolelta (syynä puun taipuminen sähkölinjojen päälle).

Kaasulinjojen tarkastukset ilmakuvauksen avulla

Dronea voidaan käyttää kaasulinjojen siirtoputkistojen, ventiiliasemien, kompressoriasemien ja paineenvähennysasemien ympäristön ulkopuoliseen tarkastukseen.

Siirtoputkisto on Suomessa asennettu 1-2m syvyyteen ja sen sijainti on merkitty maastoon merkintäpylväillä. Putket ovat korroosiosuojattuja (muovipinnoite ja anodikentät) teräsputkia (30-80bar). Siirtoverkon toimintaa valvotaan 24/7 keskusvalvomosta.

Jakeluputkisto (<8bar muoviputki) on paikallisen energiayhtiön omistama tai ylläpitämä putkisto, jolla kaasua jaetaan siirtoputkistosta alennetulla paineella alueelliseen kulutukseen. Käyttöputkisto on käyttäjän putkistoa, jolla maakaasua johdetaan käyttölaitteelle tai käyttökohteeseen.

Venttiiliasemat sijaitsevat siirtoputkistossa 10-30km välein. Asemien linjasulkuventiileillä voidaan tarvittaessa katkaista kaasun siirto, sekä tyhjentää putkisto ulospuhaltamalla (käyttöturvallisuus).

Linkkiasemat välittävät siirtoputkiston valvontatiedot ja hälytystiedot keskusvalvomoon. Linkkiasemat sijaitsevat yleensä venttiiliasemien läheisyydessä.

Kompressoriasemilla nostetaan siirtoputkiston painetta ja lisätään siirtokapasiteettia. Suomessa kompressoriasemia on vain muutamia.

Paineenvähennysasemat alentavat siirtoputkiston paineen asiakkaalle sopivaksi ja mitataan kuluttajille menevä kaasumäärä. Paineenvähennysasemat ovat aidattuja, varustettu kaasuvuotohälyttimillä, automaattisilla turvalaitteilla ja kaukovalvontalaitteilla, sekä aseman ulkopuolella olevalla pääsulkuventtiilillä.

Kaasulinjojen dronetarkastuksen tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa linjojen ja siirtoverkoston valvontaa, tuottaa osa riskikartoituksen vaatimasta ympäristökuvauksen materiaalista, sekä dokumentoida muutoksia verkoston ympäristössä. Tällä tavalla saadaan parempi kuva tarvittavista ympäristön siivous-, raivaus- ja käyttöturvallisuutta parantavista toimenpiteistä.

Toteutustapa

Tarkastukset toteutetaan aina sähkölaitteen/verkkojen tai kaasulinjojen haltijan ennalta laadittujen huolto- ja kunnossapito-ohjelmien mukaisesti.

Teemme työt ja toimeksiannot normaalisti yhdessä haltijan tarkastuskoulutuksen saaneen henkilön kanssa, etukäteen varsinaista tarkastusta nopeuttamalla (keskittyminen havaittuihin kohteisiin) tai yhdessä tarkastajan kanssa.

Dronekaluston käyttö tarkastustiimissä lisää huomattavasti tarkastuksen tarkkuutta, esim. sähköverkkojen osalta pylväiden yläpään tarkastukset, joita maasta ei pääse kunnolla näkemään. Kaasulinjojen kohdalla nähdään tarvittavat raivaus- ja puhdistustoimet, sekä voidaan tehdä käyttöturvallisuusdokumentointi.

Hinnoittelu

Hinnoittelumme on yksikköpohjainen, sähkölinjojen osalta vanhat ja uudet pylväät erikseen, sekä kaasulinjojen osalta asemakohtainen (paineen alennus/ylennys), putkilinjan pituus- ja/tai tukikohtainen.

Sovitaan asiasta

Ole yhteydessä, sovitaan miten ja millä periaatteilla voimme jatkossa toimia! Käytä alla olevia linkkejä niin me olemme yhteydessä sinuun mahdollisimman nopeasti yhteistyön käynnistämiseksi.